Wednesday, July 22, 2015


नेपाली का हातहरु सारै सहयोउगि छन् भन्ने येसैले देखौछ।